എന്റെ കുട്ടി നിന്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നുല്ല എല്ലാം നമ്മൾടെ പിള്ളേരാണ് 🤗 she is our first baby 😘