Arvit Yom Kippur 24 Sep. ‘23

Kol Nidre 9 Tishrei 5784 Lectura Tora Yom Kippur VAYIKRA/Lev. 16:1–34 Lectura Haftará Isa. 57:14–58:14


Shajarit – Parasha Shelach 17 Jun. ‘23

Parasha 37 Shelach 28 Sivan Lectura Bamidbar/Num. 13:1–15:41 Lectura Haftara Shelach Josh. 2:1–24